Dernek Tüzüğü

İSTANBUL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI:

Madde 1-İSTANBUL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ DERNEĞİ’dir.

 

 

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde 2-Merkezi Ankara’dadır. Şubesi Yoktur.

 

 

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3- Gastroenteroloji Cerrahisi ile ilgili tüm gelişmeleri izlemek, bu alanlarda uğraşan meslektaşlar arasında dayanışma ve bilgi alışverişini arttırmak, Ülkemizde ve Dünyada bu konularda her türlü bilimsel çalışmalar yapmak, yaptırmak, destek sağlamak ve işbirliğini geliştirmek, Gastroenteroloji Cerrahisi ihtisas dalının yerleşmesi, yaygınlaşması ve gelişmesini desteklemek amacıyla İSTANBUL GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ DERNEĞİ kurulmuştur.

 

 

Madde 4- DERNEK AMACINA ULAŞMAK İÇİN:

A-Yurt içindeki diğer cerrahi kuruluşlarla, bilim ve hayır dernekleri ile güç birliği yapar.

 

B-Gastroenteroloji Cerrahisi alanında hekimlerin, hemşirelerin, teknikerlerin ve diğer yardımcı tıp dallarında çalışanların daha iyi yetişebilmesi için ülke çapında sürekli tıp eğimi kapsamında konferanslar, kongreler, seminerler ve mezuniyet sonrası kurslar düzenler.

 

C-Gastroenteroloji cerrahisi ile ilgili yayınlar yapar.

 

D-Gastroenteroloji cerrahisi alanındaki her türlü çalışma ve araştırmalara maddi destek sağlar, daha iyilerinin yapılması için yarışmalar açar, ödüller verir.

 

E-Dernekler kanununun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurt içi ve yurt dışı cerrahi dernekler ile ilişki kurar, çalışmalarından yararlanır, kendi çalışmaları hakkında bilgi verir, ilgili toplantı, kongre v.b. çalışmalara katılır, tanınmış uzmanlar ve ilgili kuruluşları davet eder ve bu aktivitelere maddi destek sağlar. Maddi katkıda bulunabilir.

 

F-Gastroenteroloji cerrahisi alanında yetiştirilmek üzere kabiliyetli hekimleri tespit eder ve bunları desteklemek için ve yurt içi ve yurt dışı burslar temin etmeğe çalışır.

 

G-Gastroenteroloji cerrahisiyle ilgili bir dokümantasyon merkezi ve arşiv kurulmasına çalışır veya yardım eder.

H-Türk tıp terminolojisi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

I-Meslektaşlarımıza ve birinci derece yakınlarına sosyal içerikli yardımlar yapabilir.

 

J-Deneysel araştırma laboratuvarı kurabilir ve işletebilir.

 

K-İstanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği bilimsel dergi ve mecmua çıkarabilir.

 

L-Dernek, amacına ulaşmak için, dernek merkezine hizmet etmek amacıyla gayrimenkuller alabilir, kiralayabilir veya sahip olduğu gayrimenkulleri satabilir.

 

M-İstanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği sosyal amaçlı lokal ve benzeri tesisler açabilir.

 

            İstanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği’nin amaç edindiği hizmetler, herkesin yararına açık olup belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

 

            Tüzüğün yukarıda belirtilen fıkralarındaki tüm faaliyetleri için yıllık net gelirinin en az %80’ini bu amaçla kullanır ve kullanım için yönetim kurulunu yetkili kılar.

 

Madde 5-       DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE UYRUKLARI:

 

Adı-Soyadı

Meslek-Sanatı

Uyruğu

İkametgahı

Musa AKOĞLU

Prof. Dr.

(Tıp Doktoru)

T.C.

***************** Cebeci -  ANKARA

Erdal Birol

BOSTANCI

Prof. Dr.

(Tıp Doktoru)

T.C.

***************** Keçiören - ANKARA

Erkan PARLAK

Prof. Dr.

(Tıp Doktoru)

T.C.

***************** Birlik Mahallesi - ANKARA

Metin ERCAN

Doç. Dr.

(Tıp Doktoru)

T.C.

***************** Adapazarı - SAKARYA

Ali Emre ATICI

Uzman. Dr.

(Tıp Doktoru)

T.C.

***************** Ataşehir - İSTANBUL

Ali SÜRMELİOĞLU

Uzman. Dr.

(Tıp Doktoru)

T.C.

***************** Üsküdar - İSTANBUL

Volkan ÖTER

Uzman. Dr.

(Tıp Doktoru)

T.C.

***************** Küçükesat - ANKARA

 

DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

 

ÜYE OLMA:

Madde 6- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu

ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması

kapsamında kalmamak koşulu ile;

 1. Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı unvanı almış olmak, Gastroenteroloji cerrahisinde yan dal asistanı olmak,
 2. Gastroenteroloji cerrahisi ile ilişkili diğer alanlarda (Gastroenteroloji, radyoloji, immunoloji ve pataloji, vb.) uzman olmak,
 3. Kamu haklarından yasaklanmış ve kısıtlanmış olmamak,
 4. Ağır hapis cezası ve yüz kızartıcı suçlardan ya da Dernekler Kanununun yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarının birinden mahkumiyeti bulunmamak.
 5. Dernek asli üyelerinden iki kişi tarafından teklif edilmek.

 

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün

içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Madde 7- Hiç kimse demekte üye kalmaya zorlanamaz. Üye her türlü istifa hakkına sahiptir. Dernek üyesinin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde 8- Derneklere üye olma hakkını kaybedenler veya dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakkı vardır.

 

Derneğin amacına aykırı davranışlarda bulunanlar, yöneticilerin hak ve görevlerini güçlüğe düşüren ve çalışmalarını engelleyenler, sakıncalı tutumları ve eylemleri bulunanlar, hekimlik şan, şeref ve hizmet anlayışına leke sürecek davranışlarda bulunanlar yönetim kurulunun kararıyla dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkartılan üyenin yönetim kurulunun kararına karşı toplanacak genel kurula yazılı itiraz hakkı vardır. Genel kurul itiraz üzerine konuyu ilk toplantıda gündeme alıp görüşür. Yazlı itiraz okunur ve üye dinlenip Genel kurulun kararı kesindir. Bu yolla çıkartılan üye tekrar kabul edilemez.

 

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 9- Dernek üyeleri, eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelikten çıkarılan veya istifa edenler ayrıldıkları tarihe kadar olan ödenti borçlarını ödemek zorundadırlar.

DERNEĞİN ORGANLARI:

 

Madde 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

 

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

 

KURULUŞ ŞEKLİ:

Madde 11- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

 

TOPLANMA ZAMANI:

Madde 12- Genel kurul toplantısı üç yılda bir HAZİRAN ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Denetleme kurulunun veya denek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri tarafından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

ÇAGRI USULÜ:

Madde 13- Yönetim kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YERİ:

Madde 14- Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde yapılır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde 15- Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, üyeler 2.

toplantıya çağırılır. İlk toplantıyla ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katlan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Madde 16- Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman üye seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katip üyeler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞULECEK KONULAR:

Madde 17- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE

KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 18- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurumları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Yönetim kurulunca dernek çalışanları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip, aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Derneğin feshedilmesi,
 8. Yönetim Kurulunca gösterilen diğer tekliflerin incelenip karara bağlanması,
 9. Federasyon kurmak, kurulmuş olan federasyonlara üye olmak ve üyesi olunan federasyonlardan ayrılmak için karar vermek, federasyon delegelerini seçmek,
 10. Derneğin yurt dışındaki ilgili kuruluşlara katılmasını veya bunlardan ayrılmasını ve uluslararası çalışmalarda bulunmasını kararlaştırmak,
 11. Üyelikten çıkarılma kararına, itiraz hakkında karar vermek.

 

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

MADDE 19- Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenmiş oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği

yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, gerekli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır.

 

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ,

NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 20- Yönetim kurulu beş (5) asil, beş (5) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklere boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, gerektiğinde bir avukat tutmak,
 2. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 4. Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya hisse senedi almak,
 5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit karanı almak ve uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak,
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yakmak.
 9. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
 10. Yönetim kurulu yazılı amaçlara erişebilmek için uygun göreceği bilimsel ve sosyal kollar kurabilir.
 11. Olağanüstü  sayılabilecek maddi veya manevi yardım ve bağışları olanlarla, derneğin bilimsel toplantılarında bilimsel katkıda bulunan yerli ve yabancı üye ve konuklara değerli çalışmalar yapan asistanlara yönetim kurulu tarafından plaket, şükran belgesi, para ödülü, bronz, gümüş ve altın madalya veya burs yada isim verme şeklinde ödüller vermek.

 

İÇ YÖNETMELİK:

Madde 21- Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak dernek başkanını, başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirler. Yönetim kurulu en az ayda bir kez, dernek idare yerinde veya yönetim kurulu başkanının belirleyeceği yerde, önceden kararlaştırılacak belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çokluğu ile alınır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:

Madde 22- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakimi dernek üyelerinden üçünü genel kurulu toplamakla görevlendirir.

 

DENETLEME KURULU:

Madde 23- Denetleme kurulu aç (3) asil, üç (3) yedek üye olmak üzere genel kurulun belirlediği şekilde (gizli veya açık oylama ile) seçilir. Denetleme Kurulunun görevleri;

 1. En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu inceler ve denetler.
 2. Denetim sonunda düzenlenen raporları yönetim kuruluna ve her iki yılda bir genel kurul sunar.
 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Madde 24- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kuruları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

DERNEK ÜYELERİNİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARI:

Madde 25- Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı 50,00 TL dir. Yıllık aidat miktarı ekonomik koşullar ve dernek ihtiyaçları göz önünde tutularak olağan veya olağanüstü genel kurul tarafından belirlenir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde 26- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Borçlanmanın ve geri ödenmesinin planlanması, miktarı, usul ve kuralları yönetim kurulu tarafından karar verilerek belirlenir. Ancak, bu borçlanma ve geri ödeme, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve dermeği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim kurulu borçlanma işlemini iki imza karşılığı gerçekleştirebilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 27- Derneğin gelir kaynakları;

 1. Üye aidatlarından,
 2. Derneğin amaçları konusunda dernekçe yapılacak yayınlar, kongre, konferans, sempozyum, yarışma ve benzeri mesleki bilimsel faaliyetlerden sağlanan gelirlerden,
 3. Derneğin mal varlıklarından elde edilen gelirlerden,

 

 1. Bağışlardan ve yardımlardan,
 2. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

 

YARDIMI KABUL EDİLEMEYECEKLER:

Madde 28- Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçek ve tüzel kişiliklerden bağış ve yardım kabul edebilir.

 

DEFTERLER VE KAYITLAR:

Madde 29- Derneğin aşağıda belirtilen defterleri tutar.

 1. Üye Kayıt Defteri
 2. Karar Defteri
 3. Alındı Belgesi Kayıt Defteri
 4. Demirbaş Defteri
 5. Evrak Kayıt Defteri
 6. İşletme Hesabı Defteri

 

Yukarıda ismi belirtilen defterlerin noterden veya dernekler biriminden tasdik edilmesi zorunludur.

 

DERNEĞİN HARCAMALARI:

Madde 30- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda Başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda demek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekme veya bir yere para gönderme Başkan ve Başkan yardımcısı ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile yapılır.

 

DERNEĞİN DENETİMİ:

Madde 31- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü'ne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

Madde 32- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri üyelere bildirmek, koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3'ünün hazır bulunması şarttır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda yönetim ve denetleme kurulları üye sayısının toplamının iki katı kadar üyenin bulunması zorunludur. Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3’nün oyu ile değiştirilir.

 

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE SEKİ

DERNEĞİN FESHİ:

Madde 33- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Dernek genel kurulunun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk

toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 2. toplantıya çağrılır. 2. toplantıya katılan üye sayısı yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tam sayıları toplamının 2 katından az olamaz. Fesih kararı toplantıya katılanların 2/3'ünün oyu ile alınır. Derneğin feshi halinde mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurulca karar verilir. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahalli en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığının tasfiyesine ilişkin tutanak da bildirilir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Madde 34- Dernek tüzüğünde açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan durumlarda da 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Geçici Madde 1- Derneğin kurucu üyelerinden aşağıdakiler ilk genel kurul toplantısına kadar derneğin geçici yönetim kurulu üyeleridir.

 

Başkan                        : Prof Dr Erdal Birol BOSTANCI

Başkan Yardımcısı      : Prof. Dr. Musa AKOĞLU

Sekreter                       : Dr Volkan ÖTER

Sayman                       : Dr Ali Emre ATICI

Üye                             : Dr Ali SÜRMELİOĞLU